Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.


Škola má dva studijní programy. Bakalářský a navazující magisterský program Sociální politika a sociální práce a bakalářský program Psychologie. Vychovává sociální pracovníky a psychology specializované na mezilidskou komunikaci.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr
humanitní
47122099
studijni@viap.cz
www.pvsps.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 267 913 634
Studijní oddělení - bakalářské studium: +420 272 937 713
Studijní oddělení - magisterské studium: +420 777 326 044
Rektor: viap@viap.cz
Studijní oddělení - bakalářské studium: studijni@viap.cz
Studijní oddělení - magisterské studium: mgrstudijni@viap.cz
+420 267 913 634

Základem lidské společnosti jsou konkrétní, živé, neredukované lidské vztahy, zájem jednoho o druhého, pomoc a účast na osudech lidí, rodin a přirozených lidských společenství. Posláním sociálního pracovníka a psychologa je skutečná pomoc konkrétním lidem, a nikoliv byrokratický přístup.
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


Studentům se kromě výuky v klíčových disciplínách sociální práce, sociální politiky a psychologie dostává širší výuky psychoterapie, sociologie, filosofie, kulturní a sociální antropologie, sociální komunikace a péče o duši. Studenti získají teoretické i praktické vzdělání v konkrétních metodách mezilidské komunikace, v budování a řízení týmů a komunit, v odborném a účinném sociálním působení a základech sociálního poradenství, socioterapie a krizové intervence. Znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny v odborné praxi.

Kromě sociální práce zaměřené na sociální problémy a sociální patologii získávají studenti dovednosti nalézat a rozvíjet sociální potence a nevyužité schopnosti jednotlivce i lidských společenství, které nevykazují sociální deficit. Jedná se především o aktivní odpočinek, integrovaný rozvoj tělesných a duševních sil, využívání volného času, netradiční rekreaci, zvládání stresu a zátěží moderní doby, a to nejen pro dospělé, ale také pro děti, mládež i seniory.28. února 2009, 30.4.2009, 15. srpna 2009
1.-12.6. 2009, 23.-24.6. 2009, náhradní termín: 30. 6. 2009, září 2009
850
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
6.2. a 10.4.2009 od 9 do 12.00

K přihlášení je potřeba poslat:
Bakalářské studium:

Přihlášku na VŠ (formulář SEVT, elektronická přihláška)

   ● s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání

   ● s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali)

Dotazník (elektronický odkaz: http://www.pvsps.cz/bc-dotaznik.doc )

Neformální životopis na 5 stran

Magisterské studium:

Přihlášku na VŠ (formulář SEVT, elektronická přihláška) ,

   ● s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení,

Strukturovaný životopis s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.,

Kopii dodatku k diplomu nebo výpis absolvovaných kurzů předchozího VŠ studia,

Seznam relevantní přečtené literatury.


Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - bakalářské studium
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 54000 Kč
Čeština
Škola vychovává sociální pracovníky specializované na mezilidskou komunikaci při řešení sociálních problémů. Studenti absolvují psychoterapeutický výcvik pro oblast sociální práce. Studentům se kromě výuky v klíčových disciplínách (sociální práce, sociální politika a praxe) dostává širší výuky psychologie, filosofie, aplikované psychoterapie, komunikace, kulturní antropologie, zvláštní pozornost je věnována péči o duši.

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
  • 2 roky
  • 2 roky
  • 49500 Kč
  • 49500 Kč
Čeština
Studentům se kromě rozšiřující výuky v klíčových disciplínách (metody sociální práce, sociální politika a praxe v sociální práci) dostane další výuky filosofie, psychologie osobnosti, vybraných kapitol z psychoterapie, pokročilých dovedností v sociální komunikaci a vzdělání v sociální antropologii, ekonomii a dalších odborných předmětech. Studium poskytne ucelenou odbornou orientaci v oboru tak, aby byli schopni provádět výzkum.

Psychologie - bakalářské studium
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 69500 Kč
Čeština
Na bakalářském stupni je vedle teoretických disciplín zařazena psychologická praxe a zkušenosti zaměřené na sebepoznání a seberozvoj, dále pak komunitní zkušenost i sociální a komunikační dovednosti, které absolventům umožní proniknout do profese i prostřednictvím sebepoznání a seberozvoje (jako prvního stupně psychoterapeutického výcviku) v systému vypracovaném k tomuto účelu.